loading1
loading2

PROXECTO

PROYECTO

CONTEXTO

Europa construíuse camiñando. Durante a Idade Media, os roteiros de peregrinación a Compostela foron o primeiro elemento vertebrador nunha Europa  fragmentada. A actual Unión Europea nace igualmente dunha Europa rota e enfrontada tras a Segunda Guerra Mundial, en busca de valores que permitan recuperar o sentido da unidade. A elección da temática do Camiño de Santiago entronca coa necesidade de atopar elementos e valores comúns que reforcen os vínculos con Europa e o sentimento de pertenza, nun contexto de  cuestionamiento dos valores europeos.

A educación patrimonial a partir dos bens culturais do Camiño inicia un diálogo intercultural sobre o que temos en común e permite  redescubrir o patrimonio, non como algo estático ou do pasado, senón como unha herdanza que evoluciona a través do noso compromiso con el. Por tanto, interactuar co patrimonio é interactuar coa nosa identidade. Transmitir a idea da importancia da súa conservación é contribuír á construción dun futuro integrador, cosmopolita e universal.

O proxecto  CompostEVA espera facerse eco da oportunidade de aprendizaxe que representa o Camiño de Santiago e utilizala en beneficio do obxectivo que se persegue: a educación patrimonial en contornas virtuais de aprendizaxe (EVA) que favorezan a adquisición de competencias básicas, en particular, as competencias sociais, dixitais e  autorreguladoras, entre un público adulto.

OBJETIVOS

Concienciación sobre o valor do patrimonio cultural europeo. O proxecto promove o descubrimento dos bens culturais do Camiño desde a apropiación, pois na medida en que se establece un vínculo afectivo entre o individuo e a súa contorna, favorécese a súa conservación. 

Motivación cara á aprendizaxe permanente. A creación de Recursos Educativos Abertos (REA) facilita a superación de obstáculos habituais como a conciliación das necesidades formativas coas responsabilidades laborais ou familiares, xa que permite flexibilizar o proceso de aprendizaxe. 

Adquisición das competencias clave como vía para a integración e participación social. Priorízase a atención ás necesidades derivadas das transformacións da sociedade do coñecemento: a dixitalización continua, a automatización e as novas pautas de comunicación en redes sociais.

RESULTADOS

Análise de necesidades: A detección de necesidades entre  formadores e estudantes, a pilotaxe de materiais, o seguimento e avaliación das accións emprendidas nos centros de educación formal e non formal do ámbito de influencia de cada institución convértense en ferramentas de análise da situación educativa da contorna, de maneira que as organizacións participantes poidan responder mellor ao seu labor de dar servizo á comunidade local.

Plataforma virtual de recursos educativos en torno ao Camiño de Santiago: Recursos educativos para descargar e usar en contextos de Educación de Persoas Adultas formal e non formal. Os materiais organízanse en itinerarios de aprendizaxe inclusivos e interdisciplinares,  diferenciados por niveis de competencia, e inclúen ferramentas dixitais innovadoras como elemento  autorregulador e  motivador.

Guías docentes e de Boas prácticas: Materiais de apoio para educadores orientados á adquisición de habilidades necesarias para animar, xestionar e mediar con éxito en procesos de educación dixital, ante a inminente necesidade de formarse en novos escenarios educativos en contornas dixitais.

PÚBLICO META

Titores, formadores e docentes que traballan no ámbito da Educación de Persoas Adultas, con ou sen capacitación didáctica específica no sector. 

Alumnado adulto heteroxéneo en idades, competencias e situacións sociais, que busca segundas oportunidades no sistema educativo para completar a súa formación ou ampliar os seus coñecementos, co fin de lograr maior benestar e grao de realización persoal.